กิจกรรม/ข่าวสาร

  อริยสัจภาวนา 24 ตุลาคม 2561

อริยสัจภาวนา โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ)

1-ภาพกิจกรรม อริยสัจภาวนา