กิจกรรม/ข่าวสาร

  ฝึกความกล้า ฆ่าความหลง ปลงสังขาร 11 สิงหาคม 2561

คอร์สปฏิบัติธรรมวันแม่ "ฝึกความกล้า ฆ่าความหลง ปลงสังขาร" วันเสาร์ที่ 11 ส.ค.256 ถึง วันจันทร์ที่ 13 ส.ค. 2561
ตัวแทนลูกกี่เข้าคอร์สปฏิบัติธรรม ได้แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อคุณแม่ เป็นวินาทีที่ปลาบปลื้ม ลูก ๆ ทุกคนได้น้อมจิตระลึกถึงคุณมารดา
ของตัวเองพร้อมกัน อนุโมทนาสาธุค่ะ
**ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ facebook คลิก
**ธรรมบรรยาย เรื่อง ปริยัติ ปฏิบัติ เพื่อปฏิเวท โดย คุณแม่ชีถนอม จิตติมณี คลิก

1-ภาพกิจกรรม ฝึกความกล้า ฆ่าความหลง ปลงสังขาร