กิจกรรม/ข่าวสาร

  งานกฐิน วัดวะภูแก้ว 5 พฤศจิกายน 2561

งานกฐินที่วัดวะภูแก้ว ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ได้พบดร.ดาราวรรณ ด่านอุดม
ผู้ทุ่มเทงานสร้างเยาวชนให้แก่สังคม น่าอนุโมทนาเป็นที่ยิ่ง

1-ภาพกิจกรรม งานกฐิน วัดวะภูแก้ว