หน้าแรก เกี่ยวกับเรา คอร์สปฏิบัติธรรม กิจกรรม/ข่าวสาร สื่อธรรมะ
สนับสนุนเรา สมัคร ติดต่อเรา
สโลแกน
ประวัติความเป็นมา
ประวัติผู้ก่อตั้ง
กรรมการมูลนิธิฯ
เยี่ยมชมสถานที่
1 ทั้งกุฏิและศาลา
2 มาตาสิกขาลัย
3 อิงธรรม
4 ธรรมสาวิกา
5 พุทธธรรม
อาหารมังสวิรัติ
ปฏิบัติธรรม
คอร์สปฏิบัติธรรมพิเศษ
การปลีกวิเวก
องค์กรภายนอก
วิทยากร
วิทยากร พระภิกษุ
วิทยากร หญิง
วิทยากร ชาย
ระเบียบปฏิบัติ
คติธรรม
ธรรมะโดนใจ
บทกลอน
คีตธรรม
เสียงหนังสือ
e-Bookมูลนิธิอาศรมมาตา มูลนิธิอาศรมมาตา

      ทำบุญตามกำลังศรัทธา
ระบุจำนวนเงินค่ะ
   1    ฝึกสติปัญญา พัฒนาชีวิต ใกล้ชิดพงไพร ใฝ่วิถีพุทธรรม
 2020-06-12 ถึง 2020-06-16
พระบูชา ธัมมปูชโก, พระภัทรดร จันทฺธัมโม
เจ้าภาพ กองละ
   2    เสวนาธรรม
 2020-06-26 ถึง 2020-06-28
แม่ชีดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ,
เจ้าภาพ กองละ
   3    วิปัสสนา สติปัฎฐาน 4
 2020-07-03 ถึง 2020-07-07
พญ.ผกา วราชิต ,
เจ้าภาพ กองละ
   4    การพัฒนาจิตกับโลกยุคใหม่
 2020-10-16 ถึง 2020-10-18
อาจารย์ พศิน อินทรวงศ์,
เจ้าภาพ กองละ
   5    ฝึกสติปัญญา พัฒนาชีวิต ใกล้ชิดพงไพร ใฝ่วิถีพุทธรรม
 2020-10-23 ถึง 2020-10-27
พระบูชา ธัมมปูชโก, พระภัทรดร จันทฺธัมโม
เจ้าภาพ กองละ
   6    ปรมัตถ์ภาวนา
 2020-10-31 ถึง 2020-11-07
อาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล ,
เจ้าภาพ กองละ
   7    สมถะ วิปัสสนา มินิธุดงค์
 2020-11-21 ถึง 2020-11-23
อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง,
เจ้าภาพ กองละ
   8    สาวิกาธุดงค์
 2020-11-24 ถึง 2020-11-28
พระอาจารย์มหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช,
เจ้าภาพ กองละ
   9    ฝึกสติปัญญา พัฒนาชีวิต ใกล้ชิดพงไพร ใฝ่วิถีพุทธรรม
 2020-12-05 ถึง 2020-12-09
พระบูชา ธัมมปูชโก, พระภัทรดร จันทฺธัมโม
เจ้าภาพ กองละ
   10    สติปัฎฐาน 4
 2020-12-30 ถึง 2021-01-03
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ,
เจ้าภาพ กองละ

 

กรุณาเลือก