หน้าแรก เกี่ยวกับเรา คอร์สปฏิบัติธรรม กิจกรรม/ข่าวสาร สื่อธรรมะ
สนับสนุนเรา สมัคร ติดต่อเรา
สโลแกน
ประวัติความเป็นมา
ประวัติผู้ก่อตั้ง
กรรมการมูลนิธิฯ
เยี่ยมชมสถานที่
1 ทั้งกุฏิและศาลา
2 มาตาสิกขาลัย
3 อิงธรรม
4 ธรรมสาวิกา
5 พุทธธรรม
อาหารมังสวิรัติ
ปฏิบัติธรรม
คอร์สปฏิบัติธรรมพิเศษ
การปลีกวิเวก
องค์กรภายนอก
วิทยากร
วิทยากร พระภิกษุ
วิทยากร หญิง
วิทยากร ชาย
ระเบียบปฏิบัติ
คติธรรม
ธรรมะโดนใจ
บทกลอน
คีตธรรม
เสียงหนังสือ
e-Bookมูลนิธิอาศรมมาตา มูลนิธิอาศรมมาตา

      ทำบุญตามกำลังศรัทธา
ระบุจำนวนเงินค่ะ
   1    ฝึกความกล้า ฆ่าความหลง ปลงสังขาร
 2022-01-28 ถึง 2022-01-30
แม่ชีถนอม จิตติมณี,อุบาสิกาทิพวรรณ ทิพยทัศน์
เจ้าภาพ กองละ
   2    หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์
 2022-02-05 ถึง 2022-02-09
พระคุณวโร ภิกฺขุ,พระจารุวณฺโณ ภิกฺขุ , พระชาครธมฺโม ภิกฺขุ
เจ้าภาพ กองละ
   3    ไม่รู้ทุกข์ จะสุขได้อย่างไร
 2022-02-19 ถึง 2022-02-21
อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง,
เจ้าภาพ กองละ
   4    มารู้จักธาตุรู้ในตนกัน
 2022-03-03 ถึง 2022-03-07
พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภทฺโท,
เจ้าภาพ กองละ
   5    เลิกผูกใจก็ไม่ผูกทุกข์
 2022-03-14 ถึง 2022-03-16
อาจารย์ พศิน อินทรวงศ์,
เจ้าภาพ กองละ
   6    ปรมัตถ์ภาวนา
 2022-04-12 ถึง 2022-04-17
อาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล ,
เจ้าภาพ กองละ
   7    ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย Mindfulness Workshop for Mindful Generation
 2022-04-29 ถึง 2022-05-02
พระบูชา ธัมมปูชโก,
เจ้าภาพ กองละ
   8    อริยมรรคกับชีวิตประจำวัน
 2022-05-14 ถึง 2022-05-18
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ,
เจ้าภาพ กองละ
   9    เสวนาธรรม
 2022-06-24 ถึง 2022-06-26
แม่ชีดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์,
เจ้าภาพ กองละ
   10    ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย Mindfulness Workshop for Mindful Generation
 2022-07-01 ถึง 2022-07-07
พระบูชา ธัมมปูชโก,
เจ้าภาพ กองละ
   11    วิปัสสนาสติปัฏฐาน 4
 2022-07-12 ถึง 2022-07-16
พญ.ผกา วราชิต ,
เจ้าภาพ กองละ
   12    ความตื่นรู้ท่ามกลางยุคสมัย
 2022-10-17 ถึง 2022-10-19
อาจารย์ พศิน อินทรวงศ์,
เจ้าภาพ กองละ
   13    ปรมัตถ์ภาวนา
 2022-11-05 ถึง 2022-11-12
อาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล ,
เจ้าภาพ กองละ
   14    อยู่อย่างไร ให้ใจเป็นสุข
 2022-11-19 ถึง 2022-11-21
อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง,
เจ้าภาพ กองละ
   15    สาวิกาธุดงค์
 2022-12-02 ถึง 2022-12-06
พระอาจารย์มหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช,
เจ้าภาพ กองละ
   16    อริยมรรคกับการพ้นทุกข์
 2022-12-31 ถึง 2023-01-04
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ,
เจ้าภาพ กองละ

 

กรุณาเลือก